Ubytovací řád

Ubytovací a provozní řád tábořiště „Temešvár – Stará cesta“

Provozovatelem tábořiště  „Temešvár – Stará cesta“  je  Jiří Kaštánek se sídlem v Plzni, Lochotínská ul. 242/5, PSČ: 301 00, IČ: 67126685

Pobyt v kempu se řídí tímto Provozním řádem, který je pro všechny návštěvníky závazný. Za dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel kempu.

Ubytování či pobyt na území tábořiště „Temešvár – Stará cesta“ je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení OP, zapsání do Ubytovací knihy a zaplacení poplatků dle platného ceníku. Stanovený objekt pro táboření – stan, karavan apod. je návštěvník povinen postavit na místo určené provozovatelem. Po ukončení pobytu po sobě své místo řádně uklidit.

Na požádání  předloží návštěvník doklad o zaplacení (ústřižek složenky), případně doplatí na místě zbývající částku.

Každý návštěvník zodpovídá za pořádek a čistotu kolem svého stanu nebo přívěsu.
Udržujte čistotu v celém areálu vč. sociálních zařízení, odpadky odhazujte pouze do nádob  k  tomu určených v plastových pytlích, plastový odpad a sklo prosíme třídit zvlášť.

Návštěvníci jsou povinni respektovat noční klid v době od 22 – 6 hod.

V areálu tábořiště je zakázáno užívat jakýchkoliv drog, omamných a psychotropních látek, či kouřit vodní dýmku.

Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití houpaček a hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.

Pobyt se psy je možný pouze po předchozí domluvě a s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice tábořiště. Nevyužívejte pozemek v rekreačním středisku jako toaletu pro Vašeho psa. Majitel psa je povinen po něm exkrementy uklízet. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení ubytovacího řádu!

Návštěvy jsou povoleny pouze po ohlášení u provozovatele, zaplatit poplatek a jsou povinny opustit oblast tábořiště nejpozději do 22 hod.

Rozdělávání ohňů je povoleno jen na vyhrazených místech. Návštěvníci jsou dále povinni dodržovat požární předpisy a se zvýšenou opatrností předcházet skutečnostem, které by mohly zapříčinit vznik lesního požáru. Návštěvník bere na vědomí, že při rozdělávání otevřeného ohně musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost 50 m od lesa.

Na břehové části pozemků nesmí být umisťována plovoucí zařízení ani pevné můstky.

Břehová část tábořiště (pokud není plavebními znaky „P“ jednoznačně vymezena jako kotviště) je považována za pláž, nesmí zde kotvit plavidla podléhající evidenci SPS.

Lodě a čluny budou přivázány ke kolíku zatlučenému v zemi v břehové části, který se dá kdykoliv ze země vyjmout. Přivázány budou max. 5m dlouhým lanem, řetězem.

Ke karavanům, maringotkám, obytným vozům či stanům (dále jen „Objekty pro táboření“) nesmí být zřizovány:

  • Přístavby: zastřešení, stříšky, obednění, oplechování, předsíňky apod. Jsou povoleny pouze dřevěné podlážky uvnitř předstanu, v šířce objektu, max. však 3,5 m délky a 2,0 m šířky,
  • oplocení, záhony, výsadba dřevin a keřů,
  • doplňkové skladovací prostory (kůlny, sklípky apod. včetně zakopaných lednic), udírny, suché záchody,
  • ohniště (po dohodě se správcem  lze určit v tábořišti místa vhodná k posezení u ohně).

Maringotky nejsou považovány za obvyklý objekt pro táboření, proto do tábořiště nebudou umisťovány žádné další maringotky, a to ani náhradou za stávající (výměna, renovace apod.).

Původní vegetace v tábořišti nesmí být ničena zatloukáním kolíků, hřebů apod.

Je zakázáno kácet či řezat vegetaci.

Je zakázáno provádět jakékoliv terénní úpravy.

Objekty pro táboření budou mobilní (provozuschopné) tak, aby na základě pokynu provozovatele, při živelných pohromách, haváriích apod., mohly být ihned odvezeny z předmětu nájmu a tábořiště mohlo být v případě povodňové či jiné havarijní situace vyklizeno.

Objekty pro táboření budou umístěny v tábořišti pouze od 1. 4. do 30. 10. běžného roku (sezónnost tábořiště). Mimo sezónu budou odvezeny mimo předmět nájmu, bez ohledu na klimatické podmínky.

Provozovatel je oprávněn zajistit přístup a příjezd na předmět nájmu pouze motorovým dopravním prostředkům osob ubytovaných v tábořišti v době provozu tábořiště, a to jen po dobu nezbytně nutnou k naložení a vyložení věcí. Uživatelé tábořiště nejsou oprávněni na předmětu nájmu parkovat motorové dopravní prostředky (automobily, motorky apod.) Za porušení bude účtována smluvní pokuta Kč 5000,–.

Návštěvníci – rybáři, jsou povinni řídit se rybářským řádem.  Na pláži je přísný zákaz čištění ryb, pod pokutou Kč 1000,–. Po odchodu od vody po sobě řádně uklidit.

Hosté nerespektující tato pravidla souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez  nároku na vrácení  poplatků.

UPOZORNĚNÍ
Provozovatel tábořiště nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného majetku, který byl do tábořiště vnesen  návštěvníky, pokud je nezavinil provozovatel tábořiště.

Nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz návštěvníků.

V žádném případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody vzniklé živelnými událostmi.

Na tábořišti není možné umístění stanu při dlouhodobé nepřítomnosti osoby.

Za každou ubytovací jednotku (stan, přívěs) musí být zaplaceno nejpozději do druhého dne po jejím umístění. Nebude-li zaplaceno v této lhůtě, provozovatel jednotku zajistí na náklady návštěvníka a vydá po zaplacení dlužné částky. Poplatek za uskladnění nezaplacené jednotky je 100,– Kč za malý stan a 150,– Kč za velký stan.

Ubytovací a provozní řád tábořiště „Temešvár – Stará cesta“ platí do odvolání.